Zespół projektowy

W celu nadzorowania prawidłowego procesu realizacji niniejszego projektu zaplanowano zbudowanie zespołu projektowego, w którego skład wchodzą 3 osoby:

 1. Koordynator projektu - odpowiedzialny za monitorowanie postępu zakontraktowanych prac i usług, monitoring efektywności i rezultatów inwestycji i promocję projektu, rozliczanie projektu tj. sprawdzanie i weryfikowanie przychodzącej i wychodzącej korespondencji związanej z realizacją projektu oraz końcowe rozliczenie projektu, czuwanie nad prawidłowością realizacji procedur wyboru BO oraz dostawców.
 2. Informatyk - Specjalista ds. Technicznych - będzie, m.in. odpowiedzialny za kontrolę i nadzór nad właściwym wdrażaniem części informatycznej, zarządzanie kontraktem na dostawę sprzętu komputerowego oraz koordynacją działań związanych z przeprowadzeniem szkoleń w zakresie obsługi komputerów i korzystania z Internetu, pomoc bezpośrednią BO w trakcie realizacji projektu oraz w opiece nad sprzętem zainstalowanym w ramach działań koordynacyjnych.
 3. Specjalista ds. rozliczeń - prowadzenie księgowości, sporządzanie raportów finansowych, opisywanie dokumentów księgowych i księgowanie wydatków na poszczególnych kontach księgowych, przygotowywanie wniosków o płatność, czuwanie nad bieżącymi przepływami finansowymi w projekcie w celu zapewnienia środków na jego planową i terminową realizację.

Zespół Zarządzający Projektem pt: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze", powołany został na podstawie zarządzenia Nr 379/14 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie: powołania Zespołu Zarządzającego Projektem pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze ” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet VIII: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion

 1. Małgorzata Suchota - Koordynator Projektu;
 2. Małgorzata Kowalczyk – Specjalista ds. rozliczeń Projektu;
 3. Dariusz Prochowicz - Informatyk Projektu.

Komisja rekrutacyjna w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze", powołana została na podstawie zarządzenia Nr 380/14 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia naboru beneficjentów ostatecznych oraz wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze ” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet VIII: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion

W jej skład wchodzą:

 1. Pani Małgorzata Suchota – koordynator projektu,
 2. Pani Ewa Romaniuk – kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 3. Pani Barbara Anasińska – inspektor ds. organizacji opieki nad dziećmi i oświaty
 4. Pan Radosław Kondraciuk – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
 5. Pan. Mariusz Niewiarowski – Dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
 6. Janusz Kazimierz Łopuski – Dyrektor Gimnazjum Publicznego nr 1

Do zadań Komisji należy przeprowadzenie rekrutacji uczestników projektu zgodnie z zatwierdzonym Regulaminem rekrutacjii udziału w projekcie

 

bannery eu Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Copyright © 2014 Urząd Miasta Siemiatycze - siemiatycze.eu