Rekrutacja

Rekrutacja do projektu prowadzona jest na podstawie Zarządzenia Nr 380/14 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 15 stycznia 2014 roku , zmienionego ZARZĄDZENIEM Nr 388 /14

Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 20 lutego 2014 roku.w sprawie ogłoszenia naboru beneficjentów ostatecznych oraz wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze ” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet VIII: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion.

Nabór wniosków odbywa się w okresie od 22 stycznia 2014 r. do 28 marca 2014 r. w Urzędzie Miasta Siemiatycze przy ul. Pałacowa 2 .

Formularze rekrutacyjne stanowią załączniki do Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze”:

  1. gospodarstwa domowe spełniające warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej (Grupa A);
  2. gospodarstwa domowe spełniające warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych (Grupa B);
  3. dzieci i młodzież ucząca się, z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkiem pomocy społecznej (Grupa C);
  4. osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym (Grupa D);
  5. rodziny zastępcze (Grupa E);
  6. osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS (Grupa F);
  7. dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie z roku poprzedzającego rok udziału w Projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę w gospodarstwie domowym”, opublikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym (Grupa G).
  8. samotni rodzie - uprawnieni do udziału w projekcie będą samotni rodzice spełniający kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192 z dnia 7 września 2007 r., poz. 1378 z późn. zm.). Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeśli dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725 zł. (Grupa H).

Formularze rekrutacyjne złożone po terminie oraz niewypełnione nie podlegają rozpatrzeniu, a osoby zainteresowane nie wezmą udziału w rekrutacji. Poprawne wypełnienie i złożenie Formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z przyjęciem do Projektu.

 

PRZEBIEG PROCEDURY REKRUTACYJNEJ W PROJEKCIE

  1. Złożone Formularze zgłoszeniowe podlegają ocenie formalnej oraz merytorycznej, zgodnej z ustaleniami Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie.
  2. Do oceny merytorycznej zostaną przekazane tylko kompletne Formularze zgłoszeniowe.
  3. Oceny merytorycznej dokonuje powołana przez Burmistrza Miasta Siemiatycze komisja rekrutacyjna.
  4. Dane zawarte w Formularzu zgłoszeniowym oraz przedłożonych załącznikach zostaną zweryfikowane w celu sprawdzenia ich poprawności.

 

ZASADY WYBORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU

  1. Nabór do Projektu będzie prowadzony z zachowaniem równości szans wszystkich uprawnionych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
  2. Pierwszym etapem rekrutacji jest utworzenie listy osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie na podstawie weryfikacji kryteriów formalnych i merytorycznych przedłożonych dokumentów aplikacyjnych - zgłoszeniowego wraz z załącznikami oraz analizy sytuacji finansowej gospodarstwa domowego.
  3. Kolejnym etapem rekrutacji jest podjęcie decyzji przez Komisję Rekrutacyjną o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie.
  4. Wybór Beneficjentów Ostatecznych odbędzie się metodą losową.
  5. W trakcie losowania zostanie utworzona lista rezerwowa Uczestników Projektu.
  6. Kolejność w losowaniu listy rezerwowej będzie kolejnością włączania Uczestników do Projektu w miarę zwalniających się miejsc w Projekcie.
  7. Nad poprawnym przebiegiem losowania czuwać będzie powołana przez Burmistrza Miasta Siemiatycze komisja rekrutacyjna.
  8. W trakcie losowania zostanie wytypowanych 200 gospodarstw domowych.
  9. Wstępnie zakwalifikowane Formularze zgłoszeniowe zostaną zweryfikowane pod względem możliwości podłączenia gospodarstw domowych do sieci Internet. Wnioski gospodarstw domowych, w których nie będzie takiej możliwości zostaną odrzucone.
  10. Zarówno o wstępnej kwalifikacji jak i ewentualnym odrzuceniu Formularza zgłoszeniowego gospodarstwa domowe zostaną powiadomione pisemnie.

 

bannery eu Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Copyright © 2014 Urząd Miasta Siemiatycze - siemiatycze.eu