O projekcie

W dniu 16 grudnia 2013r. Miasto Siemiatycze podpisało umowę na dofinansowanie projektu pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet VIII: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion

Głównym celem podejmowanych w projekcie działań jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez zapewnienie sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu w miejscu zamieszkania grupie 200 gospodarstw domowych wykluczonych cyfrowo ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność w okresie realizacji oraz trwałości projektu. Dodatkowo w ramach działań koordynacyjnych mających na celu zmniejszenie problemu wykluczenia cyfrowego na terenie miasta zostanie również zapewniony dostęp do Internetu i zakupiony sprzęt komputerowy (57 zestawów komputerowych) dla 7 jednostek publicznych podległych Beneficjentowi.

Szczegółowe cele Projektu:

 1. Upowszechnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób z grup docelowych Projektu poprzez zakup i użyczenie sprzętu komputerowego w gospodarstwach domowych i jednostkach podległych beneficjentowi.
 2. Upowszechnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób z grup docelowych Projektu poprzez utworzenie punktów dostępu do Internetu w 7 gminnych jednostkach podległych.
 3. Nabycie umiejętności korzystania z technologii informacyjnych poprzez udział w szkoleniu z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu.

Cel projektu zostanie również osiągnięty poprzez realizację celów jakościowych:

 • Zwiększenie umiejętności grupy docelowej w zakresie obsługi komputera.
 • Rozwój kompetencji BO poprzez zwiększenie ich umiejętności w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Powyższym celom szczegółowym odpowiadają wskaźniki produktu i rezultatu dla Projektu. Wskaźniki te będą monitorowane i liczone na podstawie statystyk wewnętrznych prowadzonych na potrzeby zarządzania i realizacji Projektu, do których źródłem danych będą między innymi: listy obecności, protokoły zdawczo-odbiorcze, ewidencja środków trwałych, faktury lub równoważne dowody księgowe z zakupu sprzętu, instalacji i serwisu, sprawozdania z okresowych monitoringów przeprowadzanych u bezpośrednich odbiorców Projektu.

Zakładane wskaźniki produktu to liczba:

 • gospodarstw domowych, które otrzymały dofinansowanie dostępu do Internetu,
 • jednostek sektora publicznego, które otrzymały dofinansowanie dostępu do Internetu,
 • zakupionych zestawów komputerowych,
 • przeprowadzonych szkoleń z zakresu obsługi komputera i dostępu do Internetu.

Zakładane wskaźniki rezultatu to liczba:

 • osób, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu
 • jednostek sektora publicznego, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu
 • osób korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu
 • przeszkolonych osób

Opis projektu

Projekt obejmuje przeprowadzenie działań mających na celu dostarczenie Internetu mieszkańcom Miasta Siemiatycze zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Projekt jest skierowany do 200 gospodarstw domowych wybranych spośród następujących grup:

 1. Gospodarstwa domowe spełniające warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej
 2. Gospodarstwa domowe spełniające warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty określonej w ustawie o świadczeniach rodzinnych
 3. Dzieci i młodzież ucząca się, z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkiem pomocy społecznej
 4. Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym (
 5. Rodziny zastępcze które przedstawią aktualne postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej - bez względu na wysokość dochodu.
 6. Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS
 7. Dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę w gospodarstwie domowym” opublikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym (wskaźnik ten za rok 2012 wynosi 1270,28 zł)
 8. Samotni rodzice - uprawnieni do udziału w projekcie będą samotni rodzice spełniający kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (

Projekt będzie realizowany od 01.03.2013 do 31.12.2015 i składał się będzie z następujących działań:

 • Rekrutacja BO do projektu - ustalenie regulaminu rekrutacji, dotarcie do grupy docelowej
 • Przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych-opracowanie dokumentacji i podstawowych założeń dotyczących zakupu sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu oraz zawarcie umów z dostawcami
 • Zakup sprzętu komputerowego wraz z podstawowym oprogramowaniem dla gospodarstw domowych i jednostek podległych-zakup komputerów stacjonarnych (monitor, stacja robocza, klawiatura, myszka) z systemem operacyjnym oraz prostym pakietem biurowym, objętych gwarancją i ubezpieczonych
 • Użyczenie sprzętu komputerowego, instalacja sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w gospodarstwach domowych i jednostek podległych
 • Uruchomienie usługi dostępu do Internetu dla gospodarstw domowych i jednostkach podległych
 • Ubezpieczenie sprzętu komputerowego ze względów bezpieczeństwa i płynnej realizacji na cały okres trwania projektu
 • Promocja projektu-prowadzona będzie zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Komisji (WE) 1828/2006/WE i obejmie, m.in. zakup ulotek, plakatów, naklejek, emisje ogłoszeń w prasie
 • Przeprowadzenie szkoleń-wśród odbiorców projektu (gospodarstw domowych i osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, które będą korzystały z projektu w ramach działań koordynacyjnych) zostanie przeprowadzony cykl szkoleń z zakresu podstawowej obsługi komputera i Internetu, który wpłynie na podniesienie umiejętności mieszkańców oraz lepsze wykorzystanie możliwości korzystania z Internetu. Szkoleniami zostanie objęta grupa 300 osób po 1 lub 2 osoby z każdego gospodarstwa domowego do którego zostanie dostarczony komputer oraz dostęp do Internetu.
 • Zarządzanie projektem-zatrudnienie dla pracowników już zatrudnionych jest to przyznanie dodatków specjalnych 3 pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Wskazane działania w pełni odpowiadają zidentyfikowanym potrzebom grupy docelowej oraz gwarantują osiągnięcie obranych celów Projektu, w tym celu głównego, jakim jest Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Siemiatycze. Zostaną one osiągnięte poprzez rozwiązanie problemów wynikających z niekorzystnej sytuacji materialnej grupy docelowej. W tym celu zaplanowano zagwarantowanie odbiorcom Projektu nieodpłatny dostęp do Internetu w miejscu zamieszkania oraz w jego pobliżu, zakup sprzętu komputerowego, jego instalację w wybranych gospodarstwach domowych, jednostkach podległych beneficjentowi oraz utworzenie sal i stanowisk komputerowych zapewniających możliwość bezpłatnego korzystania z Internetu osobom wykluczonym cyfrowo, a także realizację pozostałych wymienionych działań umożliwiających płynne przeprowadzenie Projektu.

Opis działań koordynacyjnych

W Mieście Siemiatycze występuje duży odsetek osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej głownie ze względów finansowych i materialnych, czy też niepełnosprawności .

Ta niekorzystna sytuacja znajduje swoje odzwierciedlenie na niwie wykluczenia cyfrowego mieszkańców. Bardzo często w dzisiejszym świecie posiadanie dostępu do sieci szerokopasmowej wpływa w sposób bezpośredni na podniesienie statusu materialnego i społecznego mieszkańców. W konsekwencji brak dostępu do internetu znacznie ogranicza możliwości awansu społecznego poprzez ograniczenia w nauce, poznawaniu świata, poszukiwaniu pracy, czy świadczenia jej bez wychodzenia z domu. Dostęp do Internetu jest w obecnych czasach powszechnie obowiązującym standardem oraz zasadniczym warunkiem budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Z wielu powodów (głównie ilości rodzin, technicznych, infrastrukturalnych i geograficznych – duże odległości) nie wszystkim mieszkańcom miasta uda się zagwarantować możliwość korzystania ze sprzętu we własnym domu. Dostarczenie części BO komputerów do domu i zagwarantowanie dostępu do internetu nie zaspokaja jednakże wszystkich potrzeb lokalnej społeczności w tym zakresie. W ramach niniejszego przedsięwzięcia wielu mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym będzie miało możliwość skorzystania z internetu w punktach ogólnodostępnych zlokalizowanych w każdej objętej niniejszym projektem jednostce podległej. Będą to tzw. Centra Społeczeństwa Informacyjnego (CSI).

Działania koordynacyjne zaplanowane w projekcie mają charakter komplementarny wobec głównego celu projektu jakim jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Siemiatycze zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej i/lub niepełnosprawności. Cel będzie osiągnięty poprzez zapewnienie dostępu do Internetu wytypowanej grupie 200 gospodarstw domowych przez okres bezpośredniego wdrożenia projektu i 5 lat okresu trwałości. Zaplanowane w projekcie działania koordynacyjne wpływają bezpośrednio i w sposób istotny na sytuację osób z podstawowej grupy docelowej projektu, a ich celem jest zapewnienie prawidłowej realizacji przedsięwzięcia oraz intensyfikacja wpływu na osiągnięcie jego celu głównego.

Usytuowanie gospodarstw domowych podlegających pomocy społecznej,
w których nie było możliwości instalacji komputerów jest pod względem geograficznym bardzo niejednorodne. Brak możliwości zestawienia ich w ramach grup skupionych wokół istniejących elementów infrastruktury szerokopasmowej ze względu na niekorzystne (niespójne) rozmieszczenie wpłynęło na decyzję wyboru jednostek podległych, które zostaną objęte projektem i w których powstaną CSI. Jednocześnie o wyborze tych jednostek decydowała również ilość osób z grup docelowych działania 8.3 POIG mieszkających w ich okolicy.

Liczba sprzętu komputerowego zaplanowana do zakupu dla jednostek podległych na potrzeby działań koordynacyjnych zastała dostosowana do liczby potencjalnych beneficjentów ostatecznych działania 8.3 na terenie Miasta Siemiatycze. Wnioskodawca wytypował następujące jednostki podległe, w których będą funkcjonowały punkty dostępu do Internetu, jako ośrodki walki z wykluczeniem cyfrowym (do każdej lokalizacji przypisano liczbę zestawów komputerowych oraz zakłada się zakup po jednym urządzeniu wielofunkcyjnym oraz routerze do zestawienia sieci wewnętrznej):

 1. Siemiatycki Ośrodek Kultury, ul. Leg. Piłsudskiego 1 oraz przy ulicy Zaszkolnej 1 - 6 zestawów komputerowych po 3 w każdej jednostce;
 2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Nadrzeczna 29 - 2 zestawy komputerowe;
 3. Miejska Biblioteka Publiczna im. Ks. Anny Jabłonowskiej, ul. Górna 23A - 5 zestawów komputerowych
 4. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej, ul. Ogrodowa 2 - 11 zestawów komputerowych
 5. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II, ul. Andersa 4 - 15 zestawów komputerowych
 6. Gimnazjum Publiczne Nr 1 im. Ignacego Gilewskiego, ul. Świętojańska 25 - 15 zestawów komputerowych
 7. Szkoła Muzyczna I-go Stopnia, ul. Legionów Piłsudskiego 1 - 3 zestawy komputerowe.

Powyższe jednostki publiczne objęte projektem w ramach działań koordynacyjnych obecnie nie posiadają dostępu do Internetu o parametrach umożliwiających uruchomienie w nich CSI. Zorganizowanie sali komputerowej i stanowisk z dostępem do Internetu oraz umieszczenie sprzętu komputerowego w jednostkach publicznych w ramach niniejszego projektu umożliwi nieodpłatne korzystanie ze sprzętu komputerowego i  Internetu w pobliżu miejsca zamieszkania osobom wykluczonym cyfrowo, a także znacząco przyczyni się do poprawy integracji ze społeczeństwem informacyjnym dzieci, osób niepełnosprawnych oraz mieszkańców o niskich dochodach.

Centra Społeczeństwa Informacyjnego (CSI).przyczynią się do poprawy integracji dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, osób korzystających ze wsparcia MOPS oraz mieszkańców o niskich dochodach ze społeczeństwem informacyjnym.

 

bannery eu Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Copyright © 2014 Urząd Miasta Siemiatycze - siemiatycze.eu