Informacja o działaniach przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Siemiatycz

W 2013r. Burmistrz Miasta Siemiatycze podjął działania mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Siemiatycz poprzez zapewnienie sprzętu komputerowego oraz dostęp do Internetu w miejscu zamieszkania grupie 200 gospodarstw domowych wykluczonych cyfrowo ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność oraz poprzez utworzenie w siedmiu gminnych jednostkach organizacyjnych punktów dostępu do Internetu, tzw. Centrów Społeczeństwa Informacyjnego, wyposażonych łącznie w 57 zestawów komputerowych.

Podjęte czynności realizowane są w ramach projektu Pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet VIII: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion.

28 kwietnia zakończono ponad dwumiesięczny proces rekrutacji uczestników projektu, w wyniku którego utworzono listę 200 gospodarstw domowych zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz wyłoniono listę rezerwową składającą się z 30 gospodarstw domowych. Wybór uczestników projektu nastąpił zgodnie z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie w drodze losowania spośród 261 formularzy rekrutacyjnych spełniających zarówno kryteria formalne jak również merytoryczne udziału w projekcie. W grupie beneficjentów ostatecznych znalazło się:

 

  1. 13 gospodarstw domowych spełniających warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej(Grupa A);
  2. 57 gospodarstw domowych spełniających warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty określonej w ustawie o świadczeniach rodzinnych(Grupa B);
  3. 1 gospodarstwo domowe, w którym jest dziecko uczące się, w rodzinie pozostającej w trudnej sytuacji materialnej i społecznej (Grupa C);
  4. 53 osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym (Grupa D);
  5. 6 rodzin zastępczych (Grupa E);
  6. 9 osób z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS, (Grupa F);
  7. 23 gospodarstwa domowe, w których są dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę w gospodarstwie domowym” opublikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym (wskaźnik ten za rok 2012 wynosi 1270,28 zł) (Grupa G).
  8. 38 samotnych rodziców spełniających kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192 z dnia 7 września 2007 r., poz. 1378 z późn. zm). ( Grupa H).

W ramach projektu 200 gospodarstwom domowym zakwalifikowanym do udziału w projekcie zapewniony zostanie nieodpłatnie sprzęt komputerowy oraz dostęp do Internetu w miejscu zamieszkania w okresie trwania projektu, tj. do 31 grudnia 2015r. oraz w okresie jego trwałości tj. 5 lat od momentu zakończenia projektu. Ponadto 300 osób wywodzących się spośród gospodarstw domowych zakwalifikowanych do udziału w projekcie będzie miało możliwość uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu komputerowym. Ramowy zakres szkolenia obejmował będzie następujące obszary materiału: podstawy obsługi komputera, obsługa edytora tekstów , obsługa arkusza kalkulacyjnego, obsługa prezentacji multimedialnych, podstawy Internetu oraz poczta elektroniczna.

22 maja br w Siemiatyckim Ośrodku Kultury przy ul. Zaszkolnej 1 odbyło się spotkanie informacyjne Burmistrza Miasta Siemiatycze z wytypowanymi uczestnikami projektu. W trakcie spotkania omówione zostały warunki udziału w projekcie, prawa jak również obowiązki beneficjentów oraz podpisane zostały umowy uczestnictwa.

Utworzono: czwartek, 24, kwiecień 2014 08:48

bannery eu Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Copyright © 2014 Urząd Miasta Siemiatycze - siemiatycze.eu