Powołanie Zespołu ds. utrzymania i monitorowania projektu pt.„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze” w okresie jego trwałości

Zarządzenie Nr  129/16
Burmistrza Miasta Siemiatycze


z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie: powołania Zespołu ds. utrzymania i monitorowania projektu pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze” w okresie jego trwałości

 

Na podstawie art. 31  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515; zm: poz. 1045 i poz. 1890)., zarządza się co następuje:

§ 1. Powołuje się Zespół ds. utrzymania i monitorowania projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze”  zrealizowanego  ze środków Unii Europejskiej z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet VIII: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion, w skład którego wchodzą:

1) Małgorzata Suchota - Koordynator Zespołu;

2) Małgorzata Kowalczyk – Specjalista ds. finansowych ;

3) Dariusz Prochowicz -  Specjalista ds. informatycznych.

§ 2. 1. Pracami Zespołu kieruje koordynator Zespołu.

2. Do  obowiązków wszystkich członków Zespołu należy czynny udział w pracach Zespołu i podejmowanie przez poszczególnych członków Zespołu działań w ramach ich kompetencji zmierzających do sprawnej realizacji ww. projektu, w tym również czynne uczestnictwo we wszystkich działaniach związanych z ewaluacją projektu niezbędnych do jego prawidłowej realizacji.

§ 3. Do zadań poszczególnych członków Zespołu, w szczególności należy:

 

1. Małgorzata Suchota Koordynator Zespołu:

1) pełnienie funkcji koordynatora projektu,

2) koordynacja i kierowanie pracami zespołu,

3) dbanie o realizację projektu zgodnie z zasadami dofinansowania w tym zwłaszcza o utrzymanie rezultatów i wskaźników projektu oraz utrzymanie ich trwałości,

4) sporządzanie raportów i sprawozdań,

5) realizacja bieżącej ewaluacji projektu,

6) nadzór nad przygotowaniem i przeprowadzeniem zamówień w celu zapewnienia trwałości projektu  zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych,

7) nadzór nad terminowym i prawidłowym wykonaniem umów zawartych w celu zapewnienia trwałości projektu,

8) prowadzenie dokumentacji zgodnie z zasadami dofinansowania w tym również przechowywanie archiwizowanie i oznakowanie dokumentacji,

9) odpowiedzialność za kontrole realizacji projektu w zakresie realizacji zgodnie z zasadami dofinansowania, w tym zwłaszcza utrzymanie rezultatów, wskaźników i trwałości projektu oraz przechowywania, archiwizowania i oznakowania dokumentacji, a także udział w obsłudze zewnętrznych instytucji kontrolujących wykonanie projektów,

10) reprezentowanie Wnioskodawcy wobec osób trzecich w zakresie powierzonych spraw.

 

2. Małgorzata Kowalczyk – Specjalista ds. finansowych:

1) obsługa księgowa projektu,

2) czuwanie nad bieżącymi przepływanymi finansowymi w projekcie w celu zapewnienia środków na jego planową i terminową realizację,

3) opisywanie księgowe wszystkich dokumentów księgowych związanych z realizacja projektu,

4) ewidencjonowanie księgowe wszystkich kosztów związanych z realizacją projektu,

5) ewidencjonowanie i archiwizowanie dokumentów księgowych zgodnie z zasadami dofinansowania,

6) prowadzenie i bieżąca aktualizacja ewidencji sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu oraz w okresie jego trwałości,

7) odpowiedzialność za kontrole realizacji projektu zakresie finansowym,  przechowywanie, archiwizowanie i oznakowanie dokumentacji, a także udział w obsłudze zewnętrznych instytucji kontrolujących wykonanie projektów,

8) wsparcie koordynatora zespołu oraz specjalisty ds. informatycznych w pracach zespołu, w tym w zakresie bieżącej ewaluacji projektu,

9) niezwłoczne zgłaszanie koordynatorowi Zespołu wszelkich uchybień i zagrożeń związanych z realizacją  projektu.

 

3. Dariusz Prochowicz -  Specjalista ds. informatycznych:

1) prowadzenie  i bieżąca aktualizacja  bazy danych sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu oraz w okresie jego trwałości,

2) systematyczny monitoring, dotyczący bezpieczeństwa i wykorzystania sprzętu i Internetu zgodnie z celami działania 8.3 POIG, przez wszystkich BO Projektu,

3) wsparcie techniczne niezbędne do zapewnienia uczestnikom projektu korzystania  ze sprzętu i Internetu,   z wyłączeniem serwisowania i naprawy sprzętu, koordynacja działań związanych z usuwaniem awarii Internetu,

4) udział w czynnościach związanych z odbiorem i przekazaniem sprzętu w przypadkach zmiany uczestnika projektu, w tym przygotowywanie protokołów odbioru i przekazania sprzętu komputerowego,

6) realizacja warunków zawartej umowy ubezpieczeniowej a w szczególności monitoring realizacji ubezpieczenia sprzętu, zgłaszanie szkód, obsługa likwidacji szkód,

7) odpowiedzialność za kontrole realizacji projektu w zakresie  utrzymanie rezultatów, wskaźników i trwałości projektu a także udział w obsłudze zewnętrznych instytucji kontrolujących wykonanie projektów,

8) niezwłoczne zgłaszanie koordynatorowi Zespołu wszelkich uchybień i zagrożeń związanych z realizacją projektu.

 

§ 4. Zespół ds. utrzymania i monitorowania  projektu pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze” w okresie jego trwałości  rozpoczyna pracę z dniem powołania.

§ 5. Zespół  zakończy pracę z chwilą zakończenia przez Miasto Siemiatycze realizacji projektu, o którym mowa w § 1.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Siemiatycze
mgr Piotr Siniakowicz


Utworzono: wtorek, 19, czerwiec 2018 12:29

bannery eu Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Copyright © 2014 Urząd Miasta Siemiatycze - siemiatycze.eu