Aktualizacja danych osobowych uczestników projektu

Szanowni Państwo,

W związku z kontynuacją  ubezpieczenia użyczonego Państwu sprzętu komputerowego w ramach projektu pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze " w 2015r. - przypominam Państwu o konieczności zgłaszania wszelkich zmian w zakresie danych osobowych uczestników projektu, w tym min.:

- zmiany dowodu osobistego,

- zmiany nazwiska,

-zmiany adresu zamieszkania ( co się wiąże również ze zgodą na przeniesienie łącza internetowego oraz powierzonego sprzętu komputerowego).

Nie przestrzeganie powyższego skutkować będzie brakiem ochrony ubezpieczeniowej powierzonego Państwu sprzętu komputerowego oraz  przejęciem w całości na siebie odpowiedzialności finansowej za ewentualne szkody.

Dodatkowo zgodnie z zapisami § 5 ust.1 pkt 3 umowy użyczenia zmiana miejsca zamieszkania i lokalizacji (adres) sprzętu komputerowego bez uprzedniego powiadomienia przedstawiciela Użyczającego lub zmieniana miejsce zamieszkania poza teren Miasta Siemiatycze może skutkować natychmiastowym rozwiązaniem umowy i zwrotem przedmiotu użyczenia.

 

 

Utworzono: piątek, 02, styczeń 2015 10:24

bannery eu Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Copyright © 2014 Urząd Miasta Siemiatycze - siemiatycze.eu