Aktualności

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,

 

Od grudnia 2013 r. w naszym mieście realizowany jest projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze”, którego głównym celemobok nabycia umiejętności teleinformatycznych jest upowszechnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu poprzez zapewnienie sprzętu komputerowego oraz sieci internetowej mieszkańcom.

Z przyjemnością pragnę zaprosić Państwa, jako uczestników projektu, na uroczyste przekazanie zestawów komputerowych, które odbędzie się w sobotę 9 sierpnia br. o godz. 10.00 w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Świętojańskiej 25A.

Przekazanie komputerów zostanie potwierdzone protokolarnym odbiorem, w związku z czym proszę o obowiązkowe stawiennictwo oraz zabranie ze sobą dowodów osobistych.

Mam nadzieję, że sprzęt komputerowy stanie się dla Państwa narzędziem do zdobywania umiejętności teleinformatycznych, a także szeroko rozumianej komunikacji.

 
Z poważaniem
Burmistrz Miasta Siemiatycze
Piotr Siniakowicz
Utworzono: piątek, 01, sierpień 2014 07:51

InterRisk TU SA obejmie ochroną ubezpieczeniową sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektu

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet VIII: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –e-Inclusion , wyłoniono firmę

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group , której oferta okazała się najkorzystniejsza.

Cały sprzęt komputerowy, zakuponuy w ramach projektu objęty został ochroną ubezpieczeniową do 31 grudnia 2015r. w systemie wszystkich ryzyk.

Utworzono: piątek, 01, sierpień 2014 07:23

Wyłoniony został dostawca sprzętu komputerowego w ramach projektu

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego ( przetarg nieograniczony) na dostawę komputerów, monitorów, drukarek, ruterów, oprogramowania, przeprowadzenie szkoleń oraz modernizację komputerów w ramach realizacji projektu wyłoniono dostawcę sprzętu komputerowego.

Najniższą ofertę, spełniającą kryteria postawione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, złożył Jarosław Jenczmionka prowadzący firmę Nbit z siedzibą w Chorzowie ( 41-500) przy ul. Metalowców 13a.

Sprzęt komputerowy zostanie dostarczony i zainstalowany w 200 gospodarstwach domowych, zakwalifikowanych do udziału w projekcie, pt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze” oraz 7 jednostkach podległych Miastu Siemiatycze, w  których utworrzone zostaną Centra Społeczeństwa Informacyjnego.

Zakup sprzętu komputerowego jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 8. „Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki” POIG 2007-2013, Działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion”

Utworzono: poniedziałek, 21, lipiec 2014 09:45

Zmiana zapisów Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie

W związku z koniecznością doprecyzowania zapisów  umowy użyczenia, której wzór stanowi załącznik do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze informujemy, iż uczestnicy projektu mogą zapoznać się z ostateczną wersją umowy na stronie BIP Urzędu Miasta w zakładce Zarządzenia Burmistrza Miasta Siemiatycze - 2014 - Zarządzenie nr 441/14 z dnia 18 lipca 2014r. zmieniające Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze"

 

Utworzono: poniedziałek, 21, lipiec 2014 08:17

Wyłoniono firmę, która zapewni uczestnikom dostęp do Internetu

W ramach projektu pt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet VIII: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion,  wyłonieniona została firma MATCOM Marcin Sebastian Ziółek , ul. Moniuszki 5, 12-100 Szczytno , która zapewni dostęp do Internetu wraz z dostawą i montażem sprzętu potrzebnego do świadczenia usługi w ramach realizacji projektu w okresie od lipca 2014r. do grudnia 2015r.

Utworzono: środa, 02, lipiec 2014 06:46

Informacja o działaniach przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Siemiatycz

W 2013r. Burmistrz Miasta Siemiatycze podjął działania mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Siemiatycz poprzez zapewnienie sprzętu komputerowego oraz dostęp do Internetu w miejscu zamieszkania grupie 200 gospodarstw domowych wykluczonych cyfrowo ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność oraz poprzez utworzenie w siedmiu gminnych jednostkach organizacyjnych punktów dostępu do Internetu, tzw. Centrów Społeczeństwa Informacyjnego, wyposażonych łącznie w 57 zestawów komputerowych.

Podjęte czynności realizowane są w ramach projektu Pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet VIII: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion.

28 kwietnia zakończono ponad dwumiesięczny proces rekrutacji uczestników projektu, w wyniku którego utworzono listę 200 gospodarstw domowych zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz wyłoniono listę rezerwową składającą się z 30 gospodarstw domowych. Wybór uczestników projektu nastąpił zgodnie z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie w drodze losowania spośród 261 formularzy rekrutacyjnych spełniających zarówno kryteria formalne jak również merytoryczne udziału w projekcie. W grupie beneficjentów ostatecznych znalazło się:

Utworzono: czwartek, 24, kwiecień 2014 08:48

Strona 2 z 2

bannery eu Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Copyright © 2014 Urząd Miasta Siemiatycze - siemiatycze.eu