Powołanie Zespołu ds. utrzymania i monitorowania projektu pt.„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze” w okresie jego trwałości

Zarządzenie Nr  129/16
Burmistrza Miasta Siemiatycze


z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie: powołania Zespołu ds. utrzymania i monitorowania projektu pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze” w okresie jego trwałości

 

Na podstawie art. 31  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515; zm: poz. 1045 i poz. 1890)., zarządza się co następuje:

§ 1. Powołuje się Zespół ds. utrzymania i monitorowania projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze”  zrealizowanego  ze środków Unii Europejskiej z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet VIII: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion, w skład którego wchodzą:

1) Małgorzata Suchota - Koordynator Zespołu;

2) Małgorzata Kowalczyk – Specjalista ds. finansowych ;

3) Dariusz Prochowicz -  Specjalista ds. informatycznych.

§ 2. 1. Pracami Zespołu kieruje koordynator Zespołu.

2. Do  obowiązków wszystkich członków Zespołu należy czynny udział w pracach Zespołu i podejmowanie przez poszczególnych członków Zespołu działań w ramach ich kompetencji zmierzających do sprawnej realizacji ww. projektu, w tym również czynne uczestnictwo we wszystkich działaniach związanych z ewaluacją projektu niezbędnych do jego prawidłowej realizacji.

§ 3. Do zadań poszczególnych członków Zespołu, w szczególności należy:

 

1. Małgorzata Suchota Koordynator Zespołu:

1) pełnienie funkcji koordynatora projektu,

2) koordynacja i kierowanie pracami zespołu,

3) dbanie o realizację projektu zgodnie z zasadami dofinansowania w tym zwłaszcza o utrzymanie rezultatów i wskaźników projektu oraz utrzymanie ich trwałości,

4) sporządzanie raportów i sprawozdań,

5) realizacja bieżącej ewaluacji projektu,

6) nadzór nad przygotowaniem i przeprowadzeniem zamówień w celu zapewnienia trwałości projektu  zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych,

7) nadzór nad terminowym i prawidłowym wykonaniem umów zawartych w celu zapewnienia trwałości projektu,

8) prowadzenie dokumentacji zgodnie z zasadami dofinansowania w tym również przechowywanie archiwizowanie i oznakowanie dokumentacji,

9) odpowiedzialność za kontrole realizacji projektu w zakresie realizacji zgodnie z zasadami dofinansowania, w tym zwłaszcza utrzymanie rezultatów, wskaźników i trwałości projektu oraz przechowywania, archiwizowania i oznakowania dokumentacji, a także udział w obsłudze zewnętrznych instytucji kontrolujących wykonanie projektów,

10) reprezentowanie Wnioskodawcy wobec osób trzecich w zakresie powierzonych spraw.

 

2. Małgorzata Kowalczyk – Specjalista ds. finansowych:

1) obsługa księgowa projektu,

2) czuwanie nad bieżącymi przepływanymi finansowymi w projekcie w celu zapewnienia środków na jego planową i terminową realizację,

3) opisywanie księgowe wszystkich dokumentów księgowych związanych z realizacja projektu,

4) ewidencjonowanie księgowe wszystkich kosztów związanych z realizacją projektu,

5) ewidencjonowanie i archiwizowanie dokumentów księgowych zgodnie z zasadami dofinansowania,

6) prowadzenie i bieżąca aktualizacja ewidencji sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu oraz w okresie jego trwałości,

7) odpowiedzialność za kontrole realizacji projektu zakresie finansowym,  przechowywanie, archiwizowanie i oznakowanie dokumentacji, a także udział w obsłudze zewnętrznych instytucji kontrolujących wykonanie projektów,

8) wsparcie koordynatora zespołu oraz specjalisty ds. informatycznych w pracach zespołu, w tym w zakresie bieżącej ewaluacji projektu,

9) niezwłoczne zgłaszanie koordynatorowi Zespołu wszelkich uchybień i zagrożeń związanych z realizacją  projektu.

 

3. Dariusz Prochowicz -  Specjalista ds. informatycznych:

1) prowadzenie  i bieżąca aktualizacja  bazy danych sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu oraz w okresie jego trwałości,

2) systematyczny monitoring, dotyczący bezpieczeństwa i wykorzystania sprzętu i Internetu zgodnie z celami działania 8.3 POIG, przez wszystkich BO Projektu,

3) wsparcie techniczne niezbędne do zapewnienia uczestnikom projektu korzystania  ze sprzętu i Internetu,   z wyłączeniem serwisowania i naprawy sprzętu, koordynacja działań związanych z usuwaniem awarii Internetu,

4) udział w czynnościach związanych z odbiorem i przekazaniem sprzętu w przypadkach zmiany uczestnika projektu, w tym przygotowywanie protokołów odbioru i przekazania sprzętu komputerowego,

6) realizacja warunków zawartej umowy ubezpieczeniowej a w szczególności monitoring realizacji ubezpieczenia sprzętu, zgłaszanie szkód, obsługa likwidacji szkód,

7) odpowiedzialność za kontrole realizacji projektu w zakresie  utrzymanie rezultatów, wskaźników i trwałości projektu a także udział w obsłudze zewnętrznych instytucji kontrolujących wykonanie projektów,

8) niezwłoczne zgłaszanie koordynatorowi Zespołu wszelkich uchybień i zagrożeń związanych z realizacją projektu.

 

§ 4. Zespół ds. utrzymania i monitorowania  projektu pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze” w okresie jego trwałości  rozpoczyna pracę z dniem powołania.

§ 5. Zespół  zakończy pracę z chwilą zakończenia przez Miasto Siemiatycze realizacji projektu, o którym mowa w § 1.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Siemiatycze
mgr Piotr Siniakowicz


Created on Tuesday, 19 June 2018 12:29

Ubezpieczenie zestawów komputerowych

UBEZPIECZENIE ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK
W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na ubezpieczenie 200 zestawów  komputerowych zakupionych w ramach projektu pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze   wyłoniono firmę ubezpieczeniową na lata 2018-2019:
która obejmie ochroną ubezpiczeniową, w systemie wszystkich ryzyk, powierzony 200 gospodarstwom domowym z terenu miasta Siemiartycze sprzęt komputerowy -
Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział Rzeszów, z siedzibą przy   ul. Kolejowej 1, 35-073 Rzeszów
Ewentuale szkody w mieniu  należy zgłaszać niezwłoczne  do Urzędu Miasta Siemiatycze., ul. Pałacowa 2 w pokoju nr 116 oraz 104.
Created on Tuesday, 19 June 2018 12:15

RODO

Od 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie, jako „RODO"). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na realizację zawartych umów uczestnictwa jak też umów uzyczenia sprzętu komputerowego w ramach projektu a co za tym idzie realizacji zadań w okresie jego trwałosci  (zapewnienie dostępu do Internetu, ubezpieczenie uzyczonego sprzętu komputerowego w miejscu jego użytkowania, wsparcia technicznego)
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Siemiatyczez siedzibą w Siemiatyczach, ul. Pałacowa 2;

2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: adres e-mail iod@siemiatycze.eu, tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2;
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy uczestnictwa w projekcie oraz umowy użyczenia sprzętu komputerowego przez Urząd Miasta Siemiatycze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska;
6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) );

7) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania a w przypadku zbierania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, także do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody; 
8) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
9) podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem  niezbędnym do realizacji zawartych umów użyczenia sprzętu komputerowego oraz uczestnictwa w projekcie;
10) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Created on Tuesday, 19 June 2018 12:05

ubezpieczenie sprzętu komputerowego

 UBEZPIECZENIE ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na ubezpieczenie 200 zestawów  komputerowych zakupionych w ramach projektu pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze   wyłoniono firmę ubezpieczeniową :
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Śląska 22/14, 42-200 Częstochowa
która obejmie ochroną ubezpiczeniową, w systemie wszystkich ryzyk, powierzony 200 gospodarstwom domowym z terenu miasta Siemiartycze sprzęt komputerowy.

 Ewentuale szkody w mieniu  należy zgłaszać niezwłoczne do biura projektu w Urzędzie Miasta Siemiatycze., ul. Pałacowa 2 w pokoju nr 3.

Created on Wednesday, 23 November 2016 08:20

Już wkrótce - modernizacja zestawów komputerowych

W listopadzie br.  zostanie przeprowadzona modernizacja zakupionego w ramach projektu sprzętu komputerowego oddanego w bezpłatne użytkowanie 200 uczestnikom oraz 7 jednostkom podległym, w sumie 257 zestawów komputerowych. W okresie od 16 do 29 listopada 2015 roku Wykonawca – firma NBIT Spółka Jawna, 41-500 Chorzów, ul. Metalowców 13 a przeprowadzi modernizację w poniższym zakresie:
- wymiana myszy i klawiatury,
- podwojenie pamięci RAM,
- czyszczenie i przegląd serwisowy zestawów komputerowych,
- aktualizacja oprogramowania.

            W listopadzie br. przedstawiciel firmy NBIT Spółka Jawna będzie się kontaktował telefonicznie ze wszystkimi osobami biorącymi udział w projekcie celem ustalenia dogodnego terminu modernizacji użytkowanego przez nich sprzętu komputerowego. W przypadku zmiany danych teleadresowych wszyscy uczestnicy projektu proszeni są o niezwłoczny kontakt z biurem projektu, pod numerem telefonu 85 65 65 829 lub 85 65 65 813 lub drogą elektroniczną pod adresem malgorzata.suchota@siemiatycze.eu

            Zważywszy na fakt, iż powierzony uczestnikom projektu sprzęt komputerowy, w ramach zachowania trwałości efektów projektu będzie użytkowany przez kolejnych 5 lat zaplanowana modernizacja wpłynie na poprawę efektywność jego użytkowania oraz umożliwi wymianę elementów, które najszybciej ulegają zużyciu (np. mysz, klawiatura).

            Wraz z modernizacją przeprowadzona zostanie kontrola wykorzystania powierzonego sprzętu komputerowego przeprowadzona przez osoby zaangażowane w realizację projektu na losowo wybranej grupie kontrolnej uczestników. Z przeprowadzonej kontroli każdorazowo sporządzony zostanie protokół kontroli.  

Created on Tuesday, 10 November 2015 11:44

Materiały promocyjne w Centrach Społeczeństwa Informacyjnego

MATERIAŁY PROMOCYJNE

W ramach realizowanego przez Miasto Siemiatycze projektu pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet VIII: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion, utworzono na terenie miasta 7 bezpłatnych punktów dostępu do Internetu nazwanych Centrami Społeczeństwa Informacyjnego

Centra zlokalizowane zostały w jednostkach organizacyjnych Miasta Siemiatycze i mają charakter otwarty, co oznacza, iż każdy mieszkaniec Siemiatycz może skorzystać bezpłatnie z możliwości dostępu do Internetu w jednym z wyznaczonych miejsc. Regulamin korzystania z nowo utworzonych pracowni komputerowych dostępny jest w poszczególnych pracowniach oraz na stronie internetowej projektu www.wykluczeniecyfrowe.siemiatycze.eu

Centra Społeczeństwa Informacyjnego organizują konkursy dla mieszkańców miasta oraz szkolenia w zakresie podstawowej obsługi komputera.
W ramach projektu zakupione zostały materiały promocyjne w postaci smyczy, długopisów, teczek, notesów, zakładek magnetycznych. Materiały promocyjne zostały przekazane Centrom Społeczeństwa Informacyjnego. Dodatkowo każde centrum zostało wyposażone w tablicę informacyjną, na  której będą zamieszczane informacje dotyczące działalności poszczególnych pracowni komputerowych.

materiały 2015długopissmyczeteczkazakładki
Created on Tuesday, 19 May 2015 07:35

Aktualizacja danych osobowych uczestników projektu

Szanowni Państwo,

W związku z kontynuacją  ubezpieczenia użyczonego Państwu sprzętu komputerowego w ramach projektu pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze " w 2015r. - przypominam Państwu o konieczności zgłaszania wszelkich zmian w zakresie danych osobowych uczestników projektu, w tym min.:

- zmiany dowodu osobistego,

- zmiany nazwiska,

-zmiany adresu zamieszkania ( co się wiąże również ze zgodą na przeniesienie łącza internetowego oraz powierzonego sprzętu komputerowego).

Nie przestrzeganie powyższego skutkować będzie brakiem ochrony ubezpieczeniowej powierzonego Państwu sprzętu komputerowego oraz  przejęciem w całości na siebie odpowiedzialności finansowej za ewentualne szkody.

Dodatkowo zgodnie z zapisami § 5 ust.1 pkt 3 umowy użyczenia zmiana miejsca zamieszkania i lokalizacji (adres) sprzętu komputerowego bez uprzedniego powiadomienia przedstawiciela Użyczającego lub zmieniana miejsce zamieszkania poza teren Miasta Siemiatycze może skutkować natychmiastowym rozwiązaniem umowy i zwrotem przedmiotu użyczenia.

 

 

Created on Friday, 02 January 2015 10:24

Życzenia Świąteczne

życzenia 2
Created on Monday, 22 December 2014 10:23

UWAGA !!!!!! KONKURS

„Otwarci na świat – Internet w naszym domu”. Rysunek komputerowy wykonany przez dzieci z rodzin - beneficjentów Działania 8.3 PO IG”


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji organizuje konkurs „Otwarci na świat – internet w naszym domu”.

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 8-12 lat z rodzin, które otrzymały komputer i dostęp do Internetu dzięki udziałowi w projekcie realizowanym w ramach Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jego celem jest promocja Działania poprzez uhonorowanie najciekawszych prac graficznych wykonanych przez uczestników.

Dzieci mogą nadsyłać prace graficzne wykonane dowolną techniką komputerową, które pokażą, co internet zmienił w ich życiu lub życiu ich rodziny. Dla 12 najlepszych prac przewidziano nagrody-niespodzianki.

Zgłoszenia konkursowe należy przesłać w terminie do dnia 1 grudnia 2014 r. na adres e-mail: mariusz.dabrowski@mac.gov.pl lub przemyslaw.kalinowski@mac.gov.pl.

Szczegółowe informacje nt. konkursu znajdą Państwo pod linkiem: https://mac.gov.pl/aktualnosci/rusza-konkurs-otwarci-na-swiat-internet-w-naszym-domuCreated on Wednesday, 19 November 2014 12:02

Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

W ramach   realizowanego  projektu pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, Priorytet VIII: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion na terenie Miasta Siemiatycze utworzono 7 ogólnodostępnych pracowni komputerowych, tzw. Centra Społeczeństwa Informacyjnego.  
  

Lp.

Lokalizacja pracowni komputerowej

Dni i godziny otwarcia

Regulamin pracowni
1

Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Ogrodowa 2,Siemiatycze

od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00-16.00

Regulamin
Pracowni komputerowej
w Szkole Podstawowej nr 1 w Siemiatyczach

2

Gimnazjum Publiczne nr 1
ul. Świętojańska 25A, Siemiatycze

od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00-15.30

Regulamin Pracowni komputerowej w Gimnazjum Publiznym nr 1
3

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Górna  23A, Siemiatycze                                     

- poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 10.00-17.45

- sobota 8.00-15.45

Regulamin pracowni komputerowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej
4

Siemiatycki Ośrodek Kultury
ul. Legionów Piłsudskiego 1, Siemiatycze

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00

Regulamin pracowni komputerowej w Siemiatyckim Ośrodku Kultury
5

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Gen. W. Andersa 4, Siemiatycze

- poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach 14.00-16.00

- wtorek, środa- 14.30-16.00

Regulamin pracowni komputerowej w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
6

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
Hala widowiskowo-sportowa
ul. Świętojańska 25, Siemiatycze

od poniedziałku do piątku w godzinach- 15.00- 21.00

Regulamin pracowni komputerowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji
7

Szkoła Muzyczna
ul.Legionów Piłsudskiego 1, Siemiatycze
od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18-00

Regulamin pracowni komputerowej w Szkole Muzycznej
Created on Tuesday, 16 September 2014 12:20

Page 1 of 2

bannery eu Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Copyright © 2014 Urząd Miasta Siemiatycze - siemiatycze.eu